Sodaş A.Ş. Kar Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri doğrultusunda belirlenmektedir.  

Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın, payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket ana sözleşmesindeki kar payı imtiyazına ilişkin haklar saklıdır.  

Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin ve şirketin menfaatleri gözetilerek, nakit olarak yapılacak kar payı ödemelerinin oranın tespitinde,  şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak   Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.  

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar, ve bu kar dağıtım önerisi yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu 'ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.  

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini Genel Kurul’da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verilecektir.  


Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul'da aksi yönde bir karar alınmadığı sürece nakit olarak yapılacaktır.

Kar payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul'da tespit edilmektedir.  Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika, ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulunun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Bu Politika ’da yapılacak değişiklikler, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.
×