Bilgilendirme Politikası
Amaç

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş bilgilendirme politikası; bilgilerin kamuya, yatırımcılara, hissedarlara zamanında, eksiksiz, açık, doğru, şeffaf ve anlaşılabilir şekilde sunulmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Ticari sır kapsamına girmeyen yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş finansal bilgileri Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BİST) mevzuatları çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara, yatırımcılara doğru ve eş zamanlı bilgi aktarımı amaçlanmıştır.

Yetki Sorumluluk


Sodaş bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmaktadır. Sodaş’ta kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının geliştirilmesi ve izlenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun uygulama ve koordinasyonu için Yatırımcılarla İlişkiler Sorumlusu ve Mali İşler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bu birim yetkilileri haricinde hiçbir danışman veya Sodaş çalışanı hissedar veya ilgili kurum ve kuruluşlara, finansal çevrelere bilgi vermeye yetkili değildir.

Yöntem ve araçlar

Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, mali tablo ve dipnotlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır.

Kamuyu ve yatırımcıları aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.  

 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına iletilen özel durum açıklamaları,
 • Yıllık faaliyet raporları (söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır)
 • Kurumsal internet sitesi (www.sodas.com.tr)
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
 • Medya vasıtasıyla yıl içinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın bültenleri
 • Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze yapılan görüşmeler
 • Telefon, elektronik posta vb. iletişim araçları ile yapılan iletişim yöntem ve araçları

Özel durum açıklamaları; 

Mali İşler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, yatırımcılarla ilişkiler birimi tarafından hazırlanır, imza yetkisine haiz yöneticiler tarafından imzalanarak BİST’e bildirilir. Özel durum açıklamaları ayrıca KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir.

Mali Tabloların kamuya açıklanması


Uluslararası denetim standartları ve Sermaye Piyasası Kanun ve Tebliğleri hükümlerine göre hazırlanan mali tablolar ve ilgili dipnotları (denetime tabi dönemlerde bağımsız denetim onayını da taşıyarak) Yönetim Kurulu onayı ile kamuya açıklanır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI. No:29 sayılı Sermaye piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre hazırlanmış ve ilgililerince onaylanmış doğruluk beyanı da eklenerek Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda BİST ve SPK ya iletilir. Ayrıca Şirket internet sitesine de dahil edilerek yatırımcıların ve ilgililerin istenilen kanaldan ve geçmiş bilgiler ile mukayeseli olarak bu bilgilere ulaşması sağlanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmektedir. Faaliyet Raporları Mali Tablolar ile birlikte BİST ’e ve SPK'ya iletilir ayrıca internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır.

Kurumsal İnternet sitesi

Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında yer alması gereken bütün bilgiler Sodaş internet sitesinde bulunmaktadır. İnternet sitesinde izlenebilecek konular aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı Kurumsal bilgiler

 • Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Üst Yönetimi hakkında bilgi
 • Şirketin ortaklık yapısı
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ticaret sicil bilgileri
 • Basın açıklamaları
 • Faaliyet raporları
 • Mali tablo ve bağımsız denetim raporları
 • SPK özel durum açıklamaları
 • Tesis, yatırım ve ürünlere ait detay bilgiler
 • Genel Kurulun toplanma tarihi ve gündem
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli
 • Vekâletname örneği
 • Kar dağıtım politikası
 • Bilgilendirme politikası
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi vasıtası ile yapılan ilanlar

Genel Kurul, sermaye artırımı, temettü ödemesi, yıllık mali tablolar, faaliyet raporu gibi bilgiler ve hissedarlarımızı ilgilendiren tüm duyuru ve ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilgili yasalarda belirtilen zamanlamalara uygun olarak yapılmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşacak şekilde gazete ilanları ile ve internet sitesindeki duyurularla üç hafta önceden yapılmaktadır.

Asılsız haberler

Yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler, yazılı ve görsel medyaya basın bülteni şeklinde Kamuyu aydınlatma (KAP) ve BİST’de de özel durum açıklamaları ile, kamuoyu ve yatırımcılar detaylı biçimde bilgilendirilir. Açıklanacak konunun içeriğine bağlı olarak bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Açıklanan bilgilerden farklı içerikte veya basın organlarında çıkan söylenti ve asılsız haberin varlığı halinde özel durum açıklaması gerektirip gerektirmediği incelenerek mecburiyet söz konusu ise doğru olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Ancak zorunluluk gerektirmez ise açıklama yapılmayabilir.

Açıklama yapma yasağı

Yıllık ve üçer aylık Faaliyet sonuçlarının açıklanma dönemlerinden önceki belli zamanlarda bilgiler yatırımcılar ve kamu ile paylaşılmaz.
×