Etik Sorumluluk
SODAŞ’ı SODAŞ yapan değerlerin başında saygınlığı, farklılık yaratma ve yaptığı işlerde öncü olma becerisi, çalışanları ve yöneticileri ile küresel ölçekte en üst etik ve kurumsal yönetim standartlara sahip olması geleneği gelmektedir. Bu temel değerler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan ve aşağıda özetlenen etik kurallar, şirketimizin ana davranış ilkelerini oluşturur. Tüm çalışanlarımız bu ilkelere ve kurallara uyarlar. Şirketimiz; ortakları, pay sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları, rakipleri, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilir, sorumlu, hesap verebilir ve şeffaf olmayı amaçlar. 

Amaçlarına ulaşırken yasalar, uluslararası hukuk kuralları ve iş etiğine uygun hareket eder. Ayrıca şirketimiz aşağıda sayılan etik kurallar bütününe de titizlikle uyar:

 • Konumu gereği şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan ticari sırlar, kamuya henüz açıklanmamış bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait bilgiler ile üçüncü şahıslarla yapılmış olan anlaşmalar, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir ve bu bilgilerin korunmasına azami özen gösterilir.
 • Bütün resmi açıklamalar, Şirketin belirlediği birimler aracılığı ile ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur. Böylece tüm pay sahiplerinin bilgilere aynı zamanda ve eşit şekilde ulaşması sağlanır.
 • SODAŞ’a ait her türlü bilgi ve belgenin içerden öğrenenlerin ticareti kapsamında kullanılarak, herhangi bir yolla çıkar elde edilmesi kesinlikle onaylanamaz, kabul edilemez.
 • SODAŞ çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir.
 • Kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama amacına dönük davranışlardan kaçınır. Çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiçbir şekilde göz yumulamaz.
 • SODAŞ, her türlü faaliyetini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun olarak sürdürür, tüm kurum ve kuruluşlara, çıkar beklemeden, tarafsız ve eşit mesafede durur.
 • SODAŞ, hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.
 • SODAŞ, en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışır, tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil olur, müşterilerinin sorunlarına duyarlı davranarak, hızlı ve kalıcı çözümler üretir.
 • SODAŞ, çalışanlarının örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi haklarının etkin kullanımını tanır; işe alma ve çalışma sürecinde eşit davranır, din, dil, ırk, cinsiyet ve etnik köken ayrımcılığını ve her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmayı reddeder.
 • SODAŞ, çalışanlarına güvenli ve en uygun çalışma ortamı sağlamaya ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya özen gösterir.
 • SODAŞ, çalışanlarının, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit eder, uygular ve Şirket yararına sonuçlarını değerlendirir. Çalışanlarına olanaklar dahilinde mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarını sağlar.
 • SODAŞ, çalışanların kendi çalışmalarının sonuçlarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirir, bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlar. Ayrıca bir kariyer yönetim sistemi oluşturur ve gerçekleştirilmesini sağlar. Yükselme ve terfilerde bu kriterleri dikkate alır.
 • SODAŞ, çalışanlarının verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek “Kurum Kültürü ve Bilincinin oluşmasını sağlar.
 • SODAŞ, çalışanlarının da anket ve benzeri yollarla görüşlerini alarak, yapılacak uygulamalara yön verir, yönetime ve karar alma sürecine katılımlarını sağlar.
 • SODAŞ, kararlarını, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışıyla alır, kaynak ve varlıkların en verimli şekilde yönetilmesine çalışır.
 • SODAŞ, Yatırım tercihlerinde insan sağlığını, işletme güvenliğini, çevrenin korunma standartlarını sürekli geliştirme ilkelerine uygun davranır.
 • SODAŞ çalışanları, sivil toplum örgütleri ve kamu yararına olan her türlü hizmette aktif olarak yer alır, sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak sosyal, eğitim, sağlık ve sportif etkinliklere destek sağlar.
 • Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik olmayan davranışlardan kaçınılır, bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki çabaları destekler; ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye verilmesi ve alınmasından kaçınılır.
 • Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Şirket’e zarar vermesi kabul edilemez. 
 • Çalışanlar Şirketin satınalma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. 
 • Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz. 
 • Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez. 
 • Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez. 
 • Şirket personeli, Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; Şirketleri yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez. 
 • Çalışanların tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır. 
 • Zımnen veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatlerin alınması yasaktır. Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.
×