YATIRIMCI AYDINLATMA METNİ


SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

YATIRIMCI AYDINLATMA METNİ


Sayın Yatırımcımız,

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (MersisNo: 0772002373700019) (“Sodaş”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu ve ilgili tüm mevzuat (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu yükümlülüğümüzbulunmaktadır.

Şirketimiz aşağıdaki adreslerdefaaliyetlerini sürdürmektedir.

❏     Merkez: 1476 Sokak No:2 AksoyResidence Kat: 13/A D: 42 35220 Alsancak Konak İzmir

❏     Fabrika: Cumhuriyet Mah.Minnetoğlu Cad. No:5 20350 Çardak / Denizli

Veri Sorumlusu olduğumuz kişiselverilerinizin mevzuata uygun işlenmesini sağlamak, bu bilgileri korumak ve özelhayatın gizliliği bizim için çok önemlidir. Kişisel verilerin mevzuata uygunişlenmesinin düzenlenmesi için kural ve uygulamalar geliştirilmiştir.

Bu Aydınlatma Metnini, K.V.K.K.10. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yasal haklarınızkonusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

K.V.K.K. 4. Maddede belirtildiğigibi kişisel verileriniz kanunlar, sözleşmeler, hukuki sebepler ve şirketimizinmeşru menfaatleri çerçevesinde; işlemeyi gerektiren amaç ile bağlantılı,sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve sadece gerektiği kadar kaydedilecek,depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, yetkili olan kurumlar ilepaylaşılacak, gerekli koşullar sağlandığında yurt içi veya yurt dışı kurumlar,özel ve tüzel kişilerle paylaşılacak veya işlenmesine izin verilecektir.

Sodaş’ta aşağıdaki yöntemler ilekişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir;

❏     Sözlü ve yazılı olarak telefon,toplantı veya görüşmelerde paylaşılan bilgiler,

❏     MKK (mkk.com.tr) kayıtları,

İşlenen kişisel veriler Kimlik(ad, soyad, TCKN, uyruk), İletişim (telefon, adres) ve Finans (paylar veitibari değerleri) veri kategorilerinde olan verilerdir.

Bu bilgiler yetkili kurum vekuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenir.

Genel Kurul'a katılacakhissedarların tespiti, Genel Kurul Hazirun Cetveline Kayıt ve Genel Kurul Listesininhazırlanması ve bunlarla ilişkili Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Yönetilmesisüreçlerinde bilgiler işlenir.

Yatırımcılarımız ile ilişkiliveriler on (10) yıl saklanmakta ve daha sonra imha edilmektedir.

Bilgi paylaşımı;

Hukuki bir işlem yapılmasıgerektiğinde veya hukuk yolu ile talep edilmesi durumunda kişisel bilgilerinizşirket avukatlarımız ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz sadecekanunen yetkili kılınmış olan kurumlarla ve/veya hukuk yolu ile paylaşılabilir.

Belirtilenler dışında kişiselveri işlenmez, yurtiçi/yurtdışı 3. taraflara veri aktarımı yapılmaz vepaylaşılmaz.Silme ve imha;

Kişisel veriler belirtilensaklama süreleri sonunda mevzuata uygun olarak şirket tarafından belirlenmişusullere uygun olarak silinir veya imha edilir.

İhlal bildirimi;

Kişisel verilerin gizlilik,bütünlük ve erişebilirliğini etkileyen ihlal olayları usulüne uygundeğerlendirilir. Değerlendirme sonucu kişisel verilerin kanuni olmayan yollarlayetkisiz gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin,değiştirildiğinin vb. ihlal olayının tespiti durumunda Kişisel Verileri KorumaKanunu 12. Maddenin 5. fıkrası gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nabilgilendirme yapılacaktır.

KVKK 5. Maddenin 1. fıkrasıgereği kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza alınır.

Ancak bilmeniz gerekir kiaşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızasıaranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veyarızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasınınhayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. Bir sözleşmeninkurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Verisorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunluolması. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. Bir hakkıntesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. İlgilikişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusununmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bilgi edinme;

KVKK’nın 11. Maddesi gereğikişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talepetme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmişsedüzeltilmesini isteme; KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesindesilinmesini/yok edilmesini isteme; aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılankonularda yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; münhasıran otomatiksistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasınaitiraz etme; hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlindezararın giderilmesini talep etme; haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi 1. fıkrasıgereğince bize açık ve anlaşılabilir bir şekilde ve kimlik (TCKN, ad, soyad,imza) ve iletişim (TCKN, e-posta, telefon, adres) bilgilerini tespit edicibelgeler ile birlikte ve şahsen; Alsancak Mah. 1476 Sokak No:2 Aksoy ResidenceKat: 13/A Daire: 42 Konak İzmir veya kvkk@sodas.com.tr veya sodas@hs03.kep.tr adreslerine kargo, noter,şirketimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz veya e-tebligat yolları ileKVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi içeren şirketimizden veyainternet sitemizde http://sodas.com.tr/kvkk/basvuru_formu.docx adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurup imzalayarak göndererekveya KVKK kurulunun belirlediği/belirleyeceği diğer yöntemler ile başvuraraktalepte bulunabilirsiniz.

Talepleriniz, niteliğine göre enkısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KişiselVerileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu Aydınlatma Metni dokümanınınen güncel hali sodas.com.tr/kvkk/y_am.pdf adresinde bulunmaktadır. Değişiklikleri buradan takipediniz.

Şirketimiz adreslerini ziyaret etmenizdurumunda sodas.com.tr/kvkk/zts_am.pdf adresinde bulunan Aydınlatma Metnindeaçıklanmış olan kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi ileilgili bilgi için +90(232)463 59 33 numaralı telefondan İnsan Kaynaklarıbirimine ulaşabilirsiniz

 

SODAŞSODYUM SANAYİİ A.Ş.×