ÇALIŞAN VE ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ


SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

ÇALIŞAN/ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ


Sayın Çalışanımız / Çalışan Adayımız,

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (MersisNo: 0772002373700019) (“Sodaş”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu ve ilgili tüm mevzuat (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu yükümlülüğümüzbulunmaktadır.

Şirketimiz aşağıdaki adreslerdefaaliyetlerini sürdürmektedir.

❏     Merkez: 1476 Sokak No: 2 AksoyResidence Kat: 13/A D: 42 35220 Alsancak – Konak / İzmir

❏     Fabrika: Cumhuriyet Mah.Minnetoğlu Cad. No:5 20350 Çardak / Denizli

Veri Sorumlusu olduğumuz kişiselverilerinizin mevzuata uygun işlenmesini sağlamak, bu bilgileri korumak ve özelhayatın gizliliği bizim için çok önemlidir. Kişisel verilerin mevzuata uygunişlenmesinin düzenlenmesi için kural ve uygulamalar geliştirilmiştir.

Bu Aydınlatma Metnini, KVKK 10.Maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yasal haklarınız konusundasizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

KVKK 4. Maddede belirtildiği gibikişisel verileriniz kanunlar, sözleşmeler, hukuki sebepler ve şirketimizinmeşru menfaatleri çerçevesinde; işlemeyi gerektiren amaç ile bağlantılı,sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve sadece gerektiği kadar kaydedilecek,depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, yetkili olan kurumlar ilepaylaşılacak, gerekli koşullar sağlandığında yurt içi veya yurt dışı kurumlar,özel ve tüzel kişilerle paylaşılacak veya işlenmesine izin verilecektir.

Sizden talep ettiğimiz ve bizimlepaylaşmış olduğunuz veya çalışma sırasında edinilen ve şirketimizde işlenenkişisel bilgiler aşağıda (Tablo 1) listelenmiştir.

Kimlik

 

Kimlik tespiti ve kayıtlarda kullanılan; vatandaşlık no, seri no, cüzdan no, pasaport no, vatandaşı olduğu ülke, adı, soyadı, doğduğu ülke, doğduğu şehir, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, baba adı, anne adı, doğum yeri, diğer kimlik bilgileri (il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı). Asgari geçim indirimi kapsamında aile bireylerinin bilgileri.

İletişim

Çalışan ve yetkilendirdiği kişiler ile iletişim amacıyla kullanılan telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi bilgileri.

Lokasyon

Araçların konum bilgileri

Özlük

Puantaj ve bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi (SGK) kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri (C.V.), asgari geçim indirimi, performans değerlendirme raporları.

Hukuki İşlem

Çalışan ile ilgili adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava işlem ve dosyalarındaki bilgiler.

Fiziksel mekân güvenliği

Çalışanların giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları.

İşlem güvenliği

Çalışanların IP adresi bilgileri, uygulama (Netsis-ERP vb) giriş-çıkış ve kayıt loglama bilgileri, şifre ve parola bilgileri, internet erişim loglama kayıtları.

Mesleki deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri.

Görsel ve işitsel kayıtlar

Özlük dosyasında bulunan fotoğraflar.

Özel nitelikli kişisel veriler

Kılık ve kıyafet

Boy, beden, ağırlık, ayakkabı numarası gibi iş kıyafeti temini kapsamında alınan ölçüleri.

Sendika üyeliği

Üye olunan Sendikaya dair kayıtlar ve bilgiler.

Sağlık bilgileri

İSG kapsamında ve sağlıkla ilgili geçmiş, güncel ve planlanan; muayene ve tetkikler ve bunlarla ilişkili bulgu, laboratuvar analizi, radyoloji ve diğer görüntüleme sonuçları, teşhis ve uygulanan tedavi, gerçekleştirilen operasyon, reçete, kan grubu gibi bilgiler.

Din ve felsefi inanç

Kimlik kartı üzerindeki din bilgisi.

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri

Adli sicil kayıtları.

Tablo 1:Sodaş’ta işlenen kişisel verileriniz

Özel nitelikli kişisel verikategorisinde bulunan biyometrik bilgiler, ırk ve etnik köken, siyasi düşüncebilgileri, cinsel hayat, genetik veri, dernek, vakıf üyeliği ile ilişkilibilgiler Sodaş tarafından talep edilmez ve işlenmez.

Kişisel bilgiler aşağıdakiyöntemlerle toplanmaktadır;

❏     İşe alım işlemleri sırasında,çalışma süresi boyunca ve işten ayrılma durumunda Personel İşe Alma ve Özlükİşlemleri Prosedürü kapsamında talep ettiğimiz ve/veya bizimle (şirketçalışanlarımız ve birimlerimiz) paylaşmış olduğunuz veya e-posta ileilettiğiniz bilgi, belge ve dokümanlar,

❏     Kariyer siteleri, özgeçmiş ve işbaşvuru formları,

❏     Referans araştırması,

❏     Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları,

❏     Eğitim kurumları,

❏     Hukuk yolu ile gelen talepler vetebligatlar (istihbarat, ceza, icra, vb.)

❏     Sözlü olarak telefon, toplantıveya görüşmelerde paylaşılan bilgiler,

❏     Kamera sistemleri ile otomatikolarak kayıt altına alınan görüntüler,

❏     Otomatik olarak işlenen interneterişim kayıtları,

❏     Otomatik olarak işlenen araçtakip kayıtları,

❏     Otomatik olarak işlenen PersonelDevam Kontrol Sistemi (PDKS) kayıtları,

❏     sodas.com.tr internet sitesinde bulunaniletişim formu bilgileri,

❏     Otomatik olarak işlenen bilgisistemleri uygulama ve uzaktan erişim kontrol ve kullanıcı işlem kayıtları,

❏     Kalite Yönetim Sistemidokümanları ve kayıtları,

❏     Sağlık kurumlarından alınanraporlar ve muayeneneler,

❏     E-Nabız veya HES uygulamasıaracılığı ile PCR testi, hastalık geçirme durumu, aşı durumu/kartı verisk/temaslı durumu bilgileri veya bunların yazılı çıktıları.

Kimlik ve iletişim bilgileriniz;acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerininyürütülmesi, çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerininyürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar içiniş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar içinyan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerininyürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygunyürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekangüvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinintakibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerininyürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerininyürütülmesi/denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerininyürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal üretim ve operasyonsüreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerininyürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ücretpolitikasının yürütülmesi, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerininyürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıylakullanılır.

Şirketimizin meşru menfaatikapsamında ve kanuni olarak işlenen kişisel veriler;

Özlük ve mesleki deneyimbilgileriniz; çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerininyürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar içiniş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitimfaaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, içdenetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı vegüvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerininyürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasınınyürütülmesi, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkilikişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlarla işlenir. İş başvurususırasında evrak listesinde sizden istediğimiz ve vermiş olduğunuz belgeler,özgeçmiş ve başvuru formları aracılığı ile bu bilgiler toplanır.

Kimlik, iletişim, özlük, meslekideneyim gibi bilgileriniz SGK, İş-kur, Gelirler idaresi gibi devletkurumlarında bulunmaktadır. Bu verileriniz Sodaş’ta işlenir ve kurumlardakibilgilerin güncellenmesi için paylaşılır.

İş akdinin feshi sonrasında;kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim gibi bilgileriniz, On (10) yıl sonraözlük dosyasından, kayıtlı olduğu elektronik dosyalardan ve uygulamalardan imhaedilir veya silinir. 2001 yılı öncesi SGK işe giriş bildirgeleri ve bordrolarise emeklilik hakkının tescil edilebilmesi amacı ile yirmi beş (25) yıl saklanır.

Lokasyon bilgileri araçlarıngüvenliği için kayıt altına alınmaktadır.

Kimlik tespiti, özlük dosyasıoluşturmak, bir kuruluşa vermek, bir eğitimde veya sertifikada kullanmakamacıyla fotoğraflarınız alınmaktadır. Bu fotoğraflar özlük dosyası ile birliktesaklanmaktadır.

5651 sayılı İnternet OrtamındaYapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen SuçlarlaMücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği Sodaş’ın sunduğu internet erişimlerinizkimlik numarası ile eşleştirilerek işlem güvenliği verisi kapsamında bilgigüvenliğinin sağlanması amacıyla kayıt altına alınır. Bu kayıtlar iki (2) yılboyunca saklanmaktadır. Bu kayıtlar sadece hukuk yolu ile paylaşılır.

Sodaş ofis veya üretim tesisinegirişten itibaren yürüme yolları, bina girişleri, koridorlar, ofisler,yemekhane ve üretim alanları gibi ortak alanlar ve ayrıca, depo, sevkiyat,sunucu odası ve arşiv gibi güvenli alanlarda bulunan kameraların kayıtlarıkaydedilerek, ilgili alanın gerektirdiği koşullarda, fiziksel mekângüvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, şirketimizinmeşru menfaatleri kapsamında işlenmektedir. Bu kayıtlar genel alanlarda otuz(30) gün saklandıktan sonra otomatik olarak silinir. Bu bilgiler sadece hukukyolu ile paylaşılır.

Özel nitelikli kişiselverilerinizin işlenmesi;

Kılık ve kıyafet veriniz;çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerinegetirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesiamacıyla şirketimizin belirlemiş olduğu standartlarda ve üretim, depo,sevkiyat, güvenlik gibi birimlerde çalışanların ayakkabı, mont, ceket, gömlek,pantolon, t-shirt gibi kıyafetlerinin İSG gereği temin edilebilmesi içinkullanılır. Ayrıca, bu kıyafetler bazen çalışanlarımıza destek amaçlı yan hakolarak verilir. Bu bilgiler çalışan bilgi formu aracılığı ile alınır. Kıyafetbilgilerine dair listesi Excel dosyasında ve Netsis uygulama yazılımında kaydedilir.İş akdinin feshi sonrasında şirketimizle ilişkinizin kesilmesi anında kılık vekıyafet veriniz özlük dosyasından, kayıtlı olduğu elektronik dosyalardan veuygulamalardan imha edilir veya silinir.

Sendika üyeliği bilgileriniz;şirketimizde üretim kısmında çalışan kişilerde sendika üyeliği bulunmaktadır.Eğer göreviniz dolayısıyla sendika üyeliğinin yapılması gerekiyor ise, denemesüresi sonunda işlemlerin yürütülebilmesi için bu bilgilere ihtiyaçduyulmaktadır. Kayıtlar için gerekli olan kimlik, iletişim, özlük, meslekideneyim gibi bilgiler sendika ile paylaşılır. Sendika bilgileri özlük dosyasıile aynı sürede saklanır.

Ceza mahkûmiyeti ve güvenliktedbirleri kapsamında adli sicil kaydınız ve icra işlemleri; bilgi güvenliğisüreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklıyükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesiamacıyla işlenmektedir. Şirketimizin meşru menfaati kapsamında işbu AydınlatmaMetni’nin yayınlanmasından itibaren adli sicil kaydıgörüldükten sonra ilgili kişiye iade edilir. (Eski kayıtlarda saklanmakta olan belgeler azaltıcı tedbirlerdoğrultusunda dönemsel olarak imha edilecektir).

Felsefi inanç, din, mezhepkapsamında giren ve eski nüfus cüzdanlarında yer alan din bilgisi sadece özlükdosyasına kimlik tespiti sağlamak amacı ile saklama ve arşiv amacı ilesaklanır. Azaltıcı tedbirler kapsamında yeni nüfus cüzdanı kopyaları alınmaktave eski cüzdanların arka sayfa kopyaları imha edilmektedir veya din alanımaskelenmektedir.

Sağlık bilgileriniz; acil durumyönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattankaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin takibi veyürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi,kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir. Sağlıkbilgileriniz sizin veya bir sağlık kuruluşunun veya OSGB’nin Sodaş’a vermesiile kayıtlarımıza girer. Kayıtları veren kurum kendi sistem ve kayıtlarındakanunen kendilerinden beklenen süre kadar saklar.

Sağlıkla ilgili verilerinizeşirket içerisinde sadece şirket doktoru ve insan kaynakları erişebilir.Sağlıkla ilgili tüm verileriniz iş akdinin feshi sonrasında şirketimizleilişkinizin kesilmesinden itibaren yirmi beş (25) yıl boyunca sağlıkdosyalarında ve/veya kayıtlı olduğu elektronik sistemlerde ve dosyalardasaklanır. Bu süre sonunda imha edilir veya silinir. Bunlar dışında hukuki birsüreç yaşanması durumunda ve/veya sadece hukuk yolu ile sağlık bilgilerinizpaylaşılabilir.

Sodaş'ta yukarıda belirtilenlerdışında, özel nitelikli kişisel veri grubuna giren Sağlık Bilgileriniztoplanmaz ve işlenmez. Ancak, KVKK 5. Madde (2) fıkrası veya 6. Madde (3)fıkrası kapsamında fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumdabulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya dabir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluolması veya toplum sağlığını ilgilendiren bir hastalık, sağlık sorunu veyakaza, yaralanma gibi acil bir durum gerçekleşmesi durumunda, olayı ve tespitedilen detayları sır saklama yükümlülüğü bulunan ve yetkili acil müdahaleekibine veya bir kamu veya özel sağlık kurumuna bildirmemiz gerekebilir. Özelnitelikli kişisel veri paylaşımı yapılmadan, birinci derece yakınınıza,haberdar olmaları açısından, olay bilgisi verilebilir.

Ayrıca buna ek olarak; toplumsağlığını ilgilendiren Covid-19 pandemisi vb. gibi durumlar süresince ve yasalmevzuatın (kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, kararnameler) gerektirdiği kuralve uygulamalara uymak amacı ile Sodaş’a girişiniz sırasında, düzenli olarakişlenen kayıtlara ek olarak belirli dönemlerde sizden bazı bilgileristenebilir.

Şirketimiz esas olarak toplumsağlığının ve tüm çalışanlarımızın korunması için aşı olunmasını tercih etmekteve desteklemektedir.

Düzenli kontrol sağlanması amacıile sorumlu bir çalışanımız, her gün e-Devlet uygulamaları aracılığı ile HESkodunu sorgulayacaktır. Sorgulama sırasında TCKN, ad, soyad gibi kimlikbilgiler de kullanılacaktır.

Sorgulama sonucu risk/temaslıdurumu, hastalık geçirme durumu, PCR testi ve aşılanma durumu gibi bilgilerelde edilecektir. Ayrıca, e-Nabız uygulaması aracılığı ile de hastalık geçirmedurumu, PCR testi ve aşılanma durumu/kartı gibi bilgiler elektronik olarakverilebilir.

PCR testi ve/veya aşı kartıbilgilerini yazılı çıktı olarak vermeniz durumunda bu belgeler üzerindekikimlik ve sağlık bilgisi gibi tüm kişisel bilgileri bize işlenmesi için vermişolacaksınız.

Önemle belirtmek isteriz ki,mevzuat gereği işlenecek bu verileri vermeyi kabul etmediğiniz durumda veyagerekli bilgileri sağlamadığınız ve bize iletmediğiniz durumda mevzuattarafından da uygunluğu kabul edilmiş olan bazı yaptırımlar uygulanacaktır.

Bununla birlikte mesai öncesindeveya sonrasında veya sırasında durumunuzun riskli/temaslı olduğu veya PCRtestinizin pozitif olduğu belirlenirse şirketimize girişe izin verilmeyecekveya şirkette iseniz bu durumda karantina kuralları kapsamında aracınız veyaşirket aracı ile adresinize gönderilmeniz şeklinde gerçekleşecektir.

Bilgiler bu konu için düzenlenmişdosyalarında veya bilgisayardaki elektronik dosya ve alanlarda saklanacaktır.

Bilgiler İnsan Kaynaklarısorumluları ve işyeri hekimi tarafından işlenecektir.

Saklama süreleri ilgili kurumlartarafından belirlenmektedir. Saklama sürelerinin sona ermesi durumunda bubilgiler imha edilecek ve tarafınıza bilgi verilecektir.

Sizden Sodaş’ta bulunduğunuz süreboyunca maske gibi koruyucu ekipmanlar kullanmanız istenebilir.

Bu uygulama ile ilgilideğişiklikler ve detaylar iç yazışmalar ile veya sözlü olarak duyurulur.

Kişisel verilerin paylaşılması;

KVKK Madde (3) kapsamında; sağlıkve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgilikişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkinkişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbîteşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ilefinansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındabulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açıkrızası aranmaksızın işlenebilir.

Her ne olursa olsun Sodaş kanunveya hukuk dışı bir veri işleme ya paylaşımda bulunmaz, veri saklamaz.

Adalet Bakanlığı, İçişleriBakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya bubakanlıkların yetkilendirdiği kurumlar/müdürlükler ve sağlık kuruluşları ileizniniz olmadan bilgileriniz paylaşılabilir.

Şirketimizin anlaşmalı olduğuişyeri hekimi ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Hukuki bir işlem yapılması gerektiğindeyapılacak işlem kapsamında resmi olarak talep edilen kişisel bilgilerinizşirket avukatlarımız ile paylaşılır.

Kişisel verileriniz sadecekanunen yetkili kılınmış olan kurumlarla ve/veya hukuk yolu ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz mevzuatta veKişisel Veri Envanteri dosyasında belirtilmiş olan bankalar, bireyselemeklilik, ferdi kaza, hayat ve sağlık sigorta şirketleri, iletişim şirketleri,turizm şirketleri, kargo ve lojistik şirketleri ile paylaşılabilir.

Belirtilenler dışında Sodaş'takişisel veri işlenmez, yurtiçi/yurtdışı 3. taraflara veri aktarımı yapılmaz vepaylaşılmaz.

Silme ve imha;

Kişisel veriler belirtilensaklama süreleri sonunda mevzuata uygun olarak şirket tarafından belirlenmişusullere uygun olarak silinir veya imha edilir.

İhlal bildirimi;

Kişisel verilerin gizlilik,bütünlük ve erişebilirliğini etkileyen ihlal olayları usulüne uygundeğerlendirilir. Değerlendirme sonucu kişisel verilerin kanuni olmayan yollarlayetkisiz gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin,değiştirildiğinin vb. ihlal olayının tespiti durumunda Kişisel Verileri KorumaKanunu 12. Maddenin 5. fıkrası gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nabilgilendirme yapılacaktır.

Ek bilgiler

Kişisel verilerinizin envanteri,ilgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmıştır. Kişisel Veri Envanteridosyasında kişisel veriler ile ilgili tüm bilgiler bulunmaktadır. İşleyendepartman/süreç, işlenen veri kategorisi, işlenen kişisel veri/özel niteliklikişisel veri, ilgili doküman, ortamı ve yeri, işleme amacı, verisi işlenen kişigrubu, işlemeyi gerektiren hukuki sebep, verinin saklama süresi, kişisel veripaylaşılan/aktarılan taraflar, yurtdışına aktarım durumu tanımlanmış ve alınanidari ve teknik tedbirler belirlenmiştir.

Ayrıca, bu konudaki eğitim(Kişisel Veri Eğitim Sunumu) dokümanımıza da ortak paylaşımda KVKK klasöründenve sodas.com.tr/kvkk/es.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilere şirket içindekierişim yetkisi görev tanımı, görevlendirme veya yazılı bir onay ilegerçekleştirilir.

Sodaş şirket kurallarına vekanunlara ilişkin ihlallerin ve ihlal şüphelerinin incelenmesi ve bunlarlailgili işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda Sodaş’ın sağlamış olduğu donanımve yazılım üzerinden ve/veya Sodaş ile ilgili çalışmalar kapsamında yapılaninternet ve e-posta iletişiminin içeriğinin denetlenmesi de verilerinizinhukuken meşru amaçlarla işlenmesi anlamına gelmektedir.

Sizinle imzalamış olduğumuz veyaimzalayacağımız iş sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm hukuki işlemlerdekiyükümlülükleri yerine getirmek; iş sağlığı ve güvenliğini ve bilgi güvenliğinisağlamak; elektronik veya kağıt ortamda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek;mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgisaklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve kanunlarda yazandiğer her türlü nedenler de dahil olmak üzere her türlü meşru amaçla işlemek,kişisel verilerin işlenmesi kapsamında olacaktır.

KVKK 5. Maddenin 1. fıkrasıgereği sizden kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı alacağız.

Açık rıza;

Ancak bilmeniz gerekir kiaşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızasıaranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bilgi isteme hakkınınkullanılması;

KVKK’nın 11. maddesi gereğikişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e.) ve (f.) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Hakkına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi 1. fıkrasıgereğince bize açık ve anlaşılabilir bir şekilde ve kimlik (TCKN, ad, soyad,imza) ve iletişim (TCKN, e-posta, telefon, adres) bilgilerini tespit edicibelgeler ile birlikte ve şahsen; Alsancak Mah. 1476 Sokak No:2 Aksoy ResidenceKat: 13/A Daire: 42 Konak İzmir veya kvkk@sodas.com.tr veya sodas@hs03.kep.tr adreslerine kargo, noter,şirketimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz veya e-tebligat yolları ileKVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi içeren şirketimizden veyainternet sitemizde http://sodas.com.tr/kvkk/basvuru_formu.docx adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurup imzalayarak göndererekveya KVKK kurulunun belirlediği/belirleyeceği diğer yöntemler ile başvuraraktalepte bulunabilirsiniz.

Talepleriniz, niteliğine göre enkısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KişiselVerileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerin işlenmesinedair yasal mevzuat, politika, uygulama, kural ve iş gereklilikleri ile ilgilideğişiklikler olması durumunda elektronik, yazılı veya sözlü bir bildiri ileduyurulacaktır.

Bu Aydınlatma Metni dokümanının engüncel hali sodas.com.tr/kvkk/c_am.pdfadresinde bulunmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi ileilgili bilgi için +90 (232) 463 59 33 numaralı telefondan İnsan Kaynaklarıbirimine ulaşabilirsiniz

 

İnsan KaynaklarıDepartmanı

SODAŞSODYUM SANAYİİ A.Ş.×